Adam Baryłka – powołany na dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

W dniu 27.04.2021r.  Pan dr inż. Adam Baryłka został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich Pracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowalnego gratulujemy Panu Adamowi Baryłce bardzo odpowiedzialnej funkcji i życzymy wielu sukcesów. Dziękujemy również za wiele lat wspólnej wspólnej pracy.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji odpowiada za:

 1. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;
 2. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;
 3. prowadzenie spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;
 4. prowadzenie spraw geodezji i kartografii;
 5. koordynację działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej;
 6. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), dotyczących usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego;
 7. prowadzenie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., związanych z wykonywaniem zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jako organu odwoławczego, w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 8. prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu budownictwa;
 10. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nad:
 • Głównym Geodetą Kraju,
 • Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 • Instytutem Geodezji i Kartografii,
 • Instytutem Techniki Budowlanej;
 1. obsługę Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz reprezentowanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych;
 2. prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem w budownictwie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych, w tym metodyki Building Information Modeling;
 3. prowadzenie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego w formie dedykowanej strony internetowej https://budowlaneabc.gov.pl/.