Aktywność naukowa CRB

Artykuły

2019 

 1. The issue of properties of building objects as a subject of construction processes. – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny numer 19-20 (2019) (str 14-21).
 2. Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego (inwestycyjnego i eksploatacyjnego) – Adam Baryłka – IBOA (1-2, 2019).
 3. Wprowadzenie do zagadnień problemów techniczno-prawnych eksploatacji obiektów budowlanych – Adam Baryłka – IBOA (1-2, 2019).
 4. Nowe zasady postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Polsce – Adam Baryłka, Michał Szafrański, Paweł Kwiatkowski –  Przegląd Techniczny numer 6-7 (2019) (str 16-20,24).
 5. Estimation of thermal diffusivity of building elements based on temperature measurement for periodically changing boundary conditions.Mariusz Owczarek, Adam Baryłka – Rynek Energii numer 5(144)/2019.
 6. Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall –  Mariusz Owczarek, Adam Baryłka – Rynek Energii nr 4(143)/2019.
 7. The issue of properties of building objects as a subject of construction processes – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny numer 19-20 (2019) (str. 14-21).
 8. Introduction to the technical and legal problems for the use of construction objects for defence and security of the state. – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny numer 21 (2019) (str. 16-17 i 20-22).
 9.  Building objects for safety of state as a subject of construction process (investment and operational)Adam Baryłka – Przegląd Techniczny numer 22-23 (2019) (str. 14-21).
 10. O potrzebie ustanowienia specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie budowli ochronnychAdam Baryłka – Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (3-2019).
 11. Zagadnienie zdatności obiektów budowlanych do użytkowania w problematyce inżynierii bezpieczeństwa tych obiektów – Adam Baryłka – Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (3-2019).

2018

 1. Rules of building rights applicable to objects used for security and defense objectives, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” nr 1/2018. artykuł dostępny na stronie: http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=2792
 2. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie budowlanymAdam Baryłka – Ekomilitaris 09.2018 Materiały Konferencyjne,
 3. Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym jako narzędzie inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych – Adam Baryłka – Ekomilitaris 09.2018 Materiały Konferencyjne,

2017

 1.  Zagadnienia ustanowienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka,  „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 2/2017.
 2.  Zagadnienie odszkodowań z tytułu ustanowienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka,  „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 3/2017.
 3.  Samowole budowlane w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym, Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 1-2/2017.
 4.  Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia.  Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 3/2017.
 5. Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.  Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 4-5/2017.
 6. Zagadnienie samowoli budowlanych określonych w art. 50 ustawy – Prawo budowlane.
 7.  Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny 2-3/2017
 8. Problemy braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. Część I: Zatrzymywanie podciągania kapilarnego wody w murze za pomocą iniekcji Adam Dziewiecki, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 2/2017
 9. Procedura ustalania terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 1/2017.
 10. Wprowadzenie do zagadnienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka, „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 1/2017.
 11.  Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny 2-3/2017
 12. Zagadnienie możliwości wykorzystania dronów w budownictwie, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 1.2017
 13. Zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów, Adam Dziewiecki, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 1/2017
 14. Issu of building structures necessary for the purposes of state security and defence in the provisions of the act – on spatial planning and development, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 2/2017
 15. Problemy braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. Część I: Zatrzymywanie podciągania kapilarnego wody w murze za pomocą iniekcji Adam Dziewiecki, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 2/2017 

2016

 1. Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny” nr 11-12/2016.
 2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa, Część 1, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 6-7/ 2016.
 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa. Część 2, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny” nr 8/2016.
 4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa. Część 3,Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 9-10/2016.
 5. Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów specjalnych służących obronności, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 2-3/2016.
 6. Uwarunkowania prawne zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 1/2016.
 7. Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na schron wykopowy, Adam Baryłka, Grzegorz Bąk, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2/2016.
 8. O istotnej roli organów nadzoru budowlanego w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2/2016.
 9. Współczesne metody przeprowadzania badań nieniszczących złączy spawanych. Opis technologii przeprowadzania badań, ze szczególnym uwzględnieniem metod ultradźwiękowych. Trendy w rozwoju badań nieniszczących, Adam Dziewiecki, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2/2016.
 10. Zagadnienie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 3/2016.
 11. Katastrofy budowlane istotnym problemem budownictwa w Polsce, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 4/2016.
 12. Tynki elewacyjne odporne na uszkodzenia mechaniczne, Tomasz Buczek, „Modern Engineering” nr 1/2016 (artykuł dostępny na stronie: http://mengineering.eu)
 13. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego, Adam Baryłka, „Budownictwo i Prawo” nr 1/2016
 14. Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1/2016
 15. Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania, Tomasz Buczek, „Safety & Defense” nr 1/2016.
  (artykuł dostępny na stronie: http://sd-magazine.eu)
 16. Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1/2016.
 17. Zasady inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich znaczenie dla obronności państwa, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1/2016.
 18. Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Część I, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 22-23/2016.
 19. Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Część II, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 25-26/2016.
 20. Wprowadzenie do zagadnienia obronności i bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, nr 3/2016.
 21. O sposobach uwzględniania wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa w systemie planowania przestrzennego kraju, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, nr 4/2016.
 22. Opis procedury związanej z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania, „Adam Baryłka, Budownictwo i Prawo”, nr 2/2016.
 23. Zagadnienie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 2/2016„
 24. Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego. Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 10/2016.
 25. Wymagania techniczno-prawne w zakresie eksploatacyjnego procesu budowlanego. Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 11/2016
 26. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Adam Baryłka, „Chłodnictwo” nr 1-2/2016.

 

2015

 1. Procedury związane z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Budownictwo i Prawo” nr  2/2015
 2. Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Adam Baryłka, Chłodnictwo” nr 1-2/2015
 3. Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w Polsce przez obywateli UE, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 1/2015
 4. Inżynieria bezpieczeństwa w prawodawstwie UE, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1, 2015
 5. Nowe Prawo budowlane, Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 2/2015
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem w projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji gazowej w centrach logistycznych, Adam Baryłka, Tomasz Kościelecki, Iwo Nowak, Logistyka” 3/2015
 7. Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Adam Baryłka, Przegląd Spawalnictwa” nr 4, 2015
 8. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego, Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 4/2015
 9. Metodyka  szacowania  wartości współczynnika wyrównania  temperatury  w  obsypce gruntowej  schronu w warunkach  pożaru, A. Baryłka, G. Bąk, Biuletyn WAT”, t. 64, nr 3/2015
 10. Introduction to engineering safety of anthropogenic object, Adam Baryłka, Chłodnictwo” nr 6/2015
 11. Bezpieczeństwo instalacji gazowych w obiektach logistycznych służących obronności państwa, Adam Baryłka Safety & Defense” 1/2015

2014

 1. Deregulacja zawodów: architekta i inżyniera budownictwa, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 2/2014
 2. Nowa rola rzeczoznawcy budowlanego w ustawie Prawo budowlane, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 3/2014
 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 4/2014
 4. Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane, Adam Baryłka, Materiały Budowlane” nr 10/2014

 

 

Referaty

2018

XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILTARIS 2018”, Zakopane, wrzesień 2018:

 • Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym  jako narzędzie inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka,
 • Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie budowlanym. Adam Baryłka

2017

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. EKOMILTARIS 2017”, Zakopane, wrzesień 2017:

 • O istotnej roli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka

VII Konferencja ARCHBUD nt. „ Problemy współczesnej architektury i budownictwa”

Zakopane, wrzesień 2017:

 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym. Adam Baryłka

2016

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. EKOMILTARIS 2016”, Zakopane, wrzesień 2016:

 • Adam Baryłka, O możliwości wykorzystania dronów w budownictwie.
 • Adam Baryłka, Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w latach 1995–2015.

 

Konferencja w Akademii Obrony Narodowej:

 • Adam Baryłka, Zagadnienia obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu przestrzennym.

 

 I Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym”, Białystok, czerwiec 2016:

 • Katastrofy budowlane istotnym problemem naszego budownictwa. Adam Baryłka,
 • Rola organów nadzoru budowlanego w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka
 • Odbudowa warstw hydroizolacji w istniejących obiektach budowlanych –przedstawienie systemów naprawy na wybranych przykładach.  Marcin Kieżel
 • Przykład termoizolacji przegród zewnętrznych obiektu zabytkowego wykonanych w technologii MULTIPOR. Marcin Zalewski

 

2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, Warszawa, 19-20.11.2015 r.

 • Adam Baryłka, Tomasz Buczek, Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania.
 • Adam Baryłka, Zasady inżynierii obiektów budowlanych.
 • Adam Baryłka, Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych.
 • Adam Baryłka, Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inzynirii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centów logistycznych.
 • Jerzy Baryłka, Problem zmiany sposobu użytkowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Jerzy Baryłka, Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.
 • Adam Baryłka,  Grzegorz Bąk, Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na schron wykopowy.
 • Tomasz Buczek, Adam Baryłka, Poprawa stanu bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych przez ich wzmocnienie taśmami z włókien węglowych – wybrane przykłady.
 • Tomasz Buczek, Adam Baryłka, Tynki elewacyjne odporne na uszkodzenia mechaniczne.
 • Jerzy Obolewicz, Adam Baryłka, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Jerzy Obolewicz,  Adam Baryłka, Aspekty logistyczne bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym.
 • Dawid Rychta, Adam Baryłka, Problemy zmiany sposobu użytkowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych na wybranym przykładzie.
 • Dawid Rychta, Adam Baryłka, Przykład wpływu kontroli okresowej obiektów budowlanych poza granicami Polski – w ocenie stanu ich bezpieczeństwa.

 

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 15-18 września 2015r.

 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w 2014 r.
 • Adam Baryłka, Problem samowoli budowlanych w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury budowlano-mieszkaniowej, materiały szkoleniowe pod redakcją
  doc. dr inż. Jarosław Wasilczak , WAT Kościelisko 15-18 wrzesień 2015
 • Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów dla ochrony ludności, materiały szkoleniowe pod redakcją prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, WAT – 15-18 wrzesień 2015

Konferencja naukowa na temat: Innowacje w infrastrukturze kolejowej aspekty logistyczne. Akademia Obrony Narodowej. 09.04.2015 r.

 • Adam Baryłka, Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, rozdział w monografii pt. „Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej” – Akademia Obrony Narodowej

 

2014

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 9-12 września 2014 r.

 • Adam Baryłka: Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka: Rzeczoznawca budowlany istotnym podmiotem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka: Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w 2013 r.
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka: Rola analiz ruchu budowlanego dla inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka,  Grzegorz Bąk; Wpływ pożaru zewnętrznego na wytężenie obudowy schronu wykopowego

 

VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa, 4-6 listopada 2014 r.

 • Adam Baryłka: Zagadnienie katastrofy budowlanej w ustawie – Prawo budowlane
 • Adam Baryłka, pGrzegorz Bąk: Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na model schronu wykopowego