Konferencja naukowo-techniczna – relacja

W dniach 19 – 20 listopada 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, zorganizowana przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, charakteryzujących się określonymi cechami fizycznymi oraz cechami funkcjonalno-użytkowymi dostosowanymi do zaspokojenia określonych potrzeb człowieka, w tym potrzeby bezpieczeństwa – stanowi ważny obszar działalności człowieka, w ramach ogólnej inżynierii bezpieczeństwa i dotyczy:

 • sposobów postępowania (w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym),
 • określenia i ciągłego doskonalenia metod postępowania, znajomości: wymagań i zasad bezpieczeństwa
  w obszarze projektowania, realizacji oraz eksploatacji tych obiektów – stosownie do ich przeznaczenia.

Obszarami zainteresowania konferencji były zagadnienia:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych,
 • stosowanych metod i narzędzi projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów antropogenicznych,
 • metod technicznej diagnostyki stanu zagrożenia obiektów antropogenicznych z wykorzystaniem współczesnych technologii i narzędzi badawczych stosowane w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji,
 • współczesnych technologii i narzędzi badawczych umożliwiających monitorowanie, wykrywanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń, teleinformatycznego przetwarzania informacji, ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom oraz likwidacji ich skutków,
 • zasad inżynierii bezpieczeństwa przyjmowanych w prawodawstwie europejskim i krajowym, zagadnienia bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeby i kierunki ich nowelizacji,
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Konferencji sprawował  Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt  J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej, Zastępcą Przewodniczącego był Pan prof. dr hab. inż. Leonard  Runkiewicz (Przewodniczący Komitetu Naukowego Instytutu Techniki Budowlanej).  Komitet Naukowy Konferencji składał się
z 27 samodzielnych pracowników nauki z 13 wyższych uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych. Patronat medialny konferencji sprawowało 8 Wydawnictw Naukowo-Technicznych.

Andrzej-Pawlikowski

Doradca Prezydenta RP, Pan Andrzej Pawlikowski

W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyło ponad 170 uczestników z całej Polski. W inauguracji konferencji wzięli udział przedstawiciele sektora rządowego, samorządowego jak również naukowcy z wyższych uczelni technicznych, instytutów badawczych, przedstawiciele służb mundurowych (Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej), przedstawiciele stowarzyszeń naukowo technicznych, studenci uczelni technicznych oraz przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw branży technicznej.

PrezydentRP

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Po oficjalnym otwarciu Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pana dr inż. Adama Baryłkę, został odczytany list, od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (skierowany do organizatorów i uczestników Konferencji), przez Doradcę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Pawlikowskiego. Pan Prezydent uznał za ważne podjęcie zagadnienia bezpieczeństwa obiektów technicznych tworzonych przez człowieka – życząc aby konferencja stała się forum inspirującej, owocnej wymiany informacji i doświadczeń oraz aby przyczyniła się do pogłębienia integracji środowiska polskich techników.

W następnej kolejności wystąpili:

 • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Mieczysław Borowski podkreślając potrzebę rozwijania informacji związanej z bezpieczeństwem w zagadnieniach technicznych.
 • Prezes Federacji Naukowo Technicznych Pani Ewa Mankiewicz – Cudny.
 • Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Mieczysław Grodzki, którzy bardzo pozytywnie odnieśli się do inicjatywy zorganizowania konferencji poświęconej bezpieczeństwu obiektów technicznych tworzonych przez ludzi.
UDT

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Mieczysław Borowski

NOT

Prezes Federacji Naukowo Technicznych Pani Ewa Mankiewicz – Cudny

MOIIB

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Mieczysław Grodzki

 

W sesji inauguracyjnej zaprezentowano cztery nw. referaty:

 • Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”–
  Prelegent_JB

  Prelegent dr inż. Jerzy Baryłka

  który wygłosił przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan dr inż. Jerzy Baryłka.

 • Technologie podwójnego
  zastosowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów technicznych
  ” – który wygłosił Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej ds. rozwoju Pan prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski,
 • Ocena przyczyn awarii obiektów technicznych na podstawie badań materiałowych” – który wygłosił
  Pan dr hab. inż. Jan Stabryła z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa w kształtowaniu schronów dla ochrony ludności” – który wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak z Wojskowej Akademii Technicznej.

W pierwszym i drugim dniu konferencji, w pięciu sesjach, wygłoszono w sumie 18 referatów naukowych na 71 referatów nadesłanych na konferencję. Ciekawe zagadnienia poruszane w przedstawianych referatach sprawiły, że sala była całkowicie wypełniona, a do prelegentów kierowano dużą ilość merytorycznych pytań. Z uwagi na aktualność i istotność zagadnień stanowiących przedmiot konferencji – wskazywano na potrzebę jej kontynuacji
w następnych latach. Pozytywnie odniesiono się do inicjatywy powołania czasopisma o charakterze naukowo-technicznym pod tytułem „Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”, które ma stanowić dogodną formę: prezentacji dokonań i problemów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji – w zakresie działalności wchodzącej w zakres inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych

Konferencję podsumował Pan prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz akcentując istotność i aktualność poruszanych zagadnień z zakresu inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W pierwszym dniu konferencji, po zakończeniu sesji, 25 Uczestników konferencji uczestniczyło w kursie szkoleniowym na uprawnienia energetyczne, zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz Oddziału Warszawskiego SIMP, który poprowadził Pan dr inż. Jerzy Obolewicz z Politechniki Białostockiej. Uczestnicy kursu szkoleniowego zdawali następnie Państwowy egzamin kwalifikacyjny przed Komisją nr 614 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której przewodniczył Pan dr inż. Adam Baryłka. Wszyscy Uczestnicy szkolenia zadali egzamin wykazując się wysokim poziomem przygotowania zawodowego.

Runkiewicz_Barylka

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz oraz dr inż. Adam Baryłka

O godzinie 19.00 w restauracji „Avangarda” odbył się uroczysty bankiet. Przed jego rozpoczęciem, uczestniczący w konferencji, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pan dr inż. Jacek Szer ocenił pozytywnie podjęcie zagadnień bezpieczeństwa obiektów technicznych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią obiekty budowlane kształtujące warunki życia naszego społeczeństwa.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Pan podziekowania_IBOAProfesor dr hab. inż. Leonard Runkiewicz wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Panem dr inż. Adamem  Baryłką wręczyli dyplomy z podziękowaniami przedstawicielom instytucji, które pełniły Patronat Honorowy Konferencji, a mianowicie:

 • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz
 • Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podziękowania oraz wyróżnienia otrzymali również przedstawiciele Komitetu Naukowego oraz przedstawiciele Wydawnictw Technicznych pełniących patronat medialny nad konferencją.

 

Zdjęcia z konferencji na stronie: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/informacja-o-przebiegu-konferencji/