Adaptacje projektów gotowych

Dostosowujemy gotowe projekty do lokalnych uwarunkowań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Dostosowujemy je do lokalnych warunków, tj. ukształtowania terenu, nośności podłoża gruntowego, strefy klimatycznej, głębokości przemarzania czy położenia względem stron świata.

Nasze adaptacje projektów uwzględniają przede wszystkim wymagania inwestora co do efektu końcowego. Ponadto przeprowadzamy analizę wytrzymałości i stateczności elementów konstrukcyjnych budynku po uwzględnieniu zaproponowanych zmian. Analizę i obliczenia przeprowadzamy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz norm i przepisów obowiązującego prawa.

Jeżeli zakres zmian, które należy nanieść w projekcie gotowym, jest duży lub dotyczy takich elementów budynku, których zmiana nie została dopuszczona przez autorów projektu gotowego, oferujemy kontakt z autorem w celu podpisania zgody na zmiany wychodzące poza zakres przewidziany standardową adaptacją lub proponujemy opracowania projektu indywidualnego dostosowanego do wymagań stawianych przez inwestora.