Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach rozdziału 6 art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wykonujemy okresowe kontrole wszelkich obiektów budowlanych w pełnym zakresie (wszystkie branże).

Cel okresowych kontroli obiektów budowlanych

Ogólnym celem okresowych kontroli obiektów budowlanych jest:

  • monitorowanie stanu technicznego obiektu;
  • identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwo użytkowania;
  • ocena możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego;
  • decydowanie o potrzebach naprawczych i remontowych w ustalonym cyklem planowania przedziale czasu;
  • ocena użyteczności obiektu.

 

 Okresowe kontrole obiektów budowlanych w przepisach prawa

Aktualnie obowiązek dokonywania okresowych kontroli, zróżnicowanych w odniesieniu do zakresu i przedmiotu kontroli, jest uregulowany w:

  • 62 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz
  • 23 ustawy O charakterystyce energetycznej budynków.

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w przepisach ustawy Prawo budowlane

Zgodnie z art. 62 ust. 1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. Okresowej, co najmniej raz w roku – która polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat – która polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3. Okresowej (polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu w takim samym zakresie jako kontrola roczna) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31.05 oraz do 30.11, w przypadku:

 • budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz
 • innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

4. Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Pb (zaliczamy do nich wystąpienie czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, tj.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska).

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2., zgodnie z art. 62 ust. 2a kontrolę tę  właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w przepisach ustawy – O charakterystyce energetycznej budynków

Artykuł 23 ust. 1 ustawy – O charakterystyce energetycznej budynków –  stanowi, że właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

a) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

b) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.