Wyceny, przedmiary i kosztorys budowlany

Wykonywane przez nas kosztorysy mogą być szczegółowe i uproszczone. Przygotowujemy również kosztorysy do celów kredytowych oraz aby określić wartość szkody budowlanej do ubezpieczenia.

Kosztorys budowlany określa kalkulację ceny według ustalonych metod w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest on szacunkiem kosztów do poniesienia w trakcie realizacji projektu.

Przygotowujemy przedmiary, kosztorysy i wyceny robot budowlanych służących rozmaitym celom.

Wykonujemy kosztorysy:

 • inwestorskie
 • ofertowe
 • zamienne
 • wykonawcze

Kosztorys inwestorski sporządzany jest przez zamawiającego. Na zlecenie inwestora kosztorys ten może przygotować jednostka świadcząca usługi w danym zakresie. Ustala się w nim orientacyjny koszt, który skłonny jest (będzie mógł) ponieść zamawiający za wykonanie określonych robót objętych projektem.

Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

 • dokumentacja projektowa – projekt techniczny obiektu lub robót (przy robotach remontowych projekt ten może być zastąpiony inwentaryzacją i protokołem typowania określającym technologię wykonania robót oraz ich rodzaje i ilości)
 • przedmiar robót
 • założenia wyjściowe do kosztorysowania
 • wytyczne do montażu
 • jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego, zawarte w katalogach, a w razie ich braku – według norm zakładowych
 • stawki i ceny czynników produkcji (w tym koszty zakupu materiałów) oraz wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego dla metody kalkulacji szczegółowej.

Kosztorys ofertowy przygotowywany jest przez wykonawcę, gdy bierze udział w przetargu albo otrzymał od zamawiającego propozycję złożenia oferty na wykonanie określonych robót. Kosztorys ten przeznaczony jest do ustalenia wynagrodzenia, za które wykonawca może zrealizować określone roboty.

Podstawy sporządzania kosztorysu ofertowego stanowią:

 • dokumentacja projektowa – projekt techniczny obiektu lub robót
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • założenia lub protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
 • jednostkowe normy nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu według katalogu, a w przypadku ich braku według norm zakładowych wykonawcy
 • ceny jednostkowe czynników produkcji, koszty zakupu
 • koszty pośrednie – ustalone przez wykonawcę na podstawie własnej kalkulacji
 • wielkość zysku kalkulacyjnego określona przez wykonawcę robót
 • podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zmiany wynagrodzenia ustalonego w umowie o wykonanie robót, z powodu zwiększenia ustalonego w umowie zakresu rzeczowego robót lub zmian wprowadzonych przez zleceniodawcę w dokumentacji technicznej, wykonawca opracowuje kosztorys zamienny.

Podstawy sporządzania kosztorysu zamiennego stanowią:

 • protokół konieczności
 • dokumentacja projektowa, a w tym przedmiar robót
 • normy nakładów rzeczowych zawarte w katalogach, a w przypadku ich braku – zbiory norm zakładowych
 • wynegocjowane ceny czynników produkcji.

Jeżeli rzeczowy zakres zlecanych robót oraz techniczne warunki ich wykonania nie mogą być dokładnie ustalone przy zawieraniu umowy między zleceniodawcą i wykonawcą, co głównie występuje przy robotach remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych, wówczas rozliczeń za wykonane roboty dokonuje się na podstawie kosztorysu powykonawczego. W takim przypadku w umowie trzeba uzgodnić podstawy kosztorysowe oraz ceny czynników produkcji, koszty pośrednie i zysk, które będą przyjęte w kosztorysie powykonawczym.

Podstawy sporządzania kosztorysu powykonawczego stanowią:

 • dokumentacja budowy, która obejmuje:
  • dokumentację techniczną wykonywanych robót, a w przypadku robót remontowych – inwentaryzację, protokoły typowania odbiorów
  • książkę obmiaru robót i potwierdzone przez zamawiającego zapisy w dzienniku budowy (dzienniku montażu)
  • protokoły konieczności
 • protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
 • normy nakładów rzeczowych określone w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania
 • ceny czynników produkcji oraz koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk, w wysokościach wynegocjowanych między zamawiającym i wykonawcą oraz określonych w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania
 • obowiązujące zasady obliczania podatku VAT.

Koszt sporządzania dokumentacji kosztorysowej ponosi:

 • zamawiający roboty – za sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
 • wykonawca robót – za sporządzenie wszystkich pozostałych rodzajów kosztorysów, bez względu na tryb ich sporządzania (siłami własnymi czy przez obcych wykonawców).

Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią głównie Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR).

 

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES KOSZTORYSOWANIA

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 241 poz. 1763) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 241 poz. 1762) w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 120 poz. 831) w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 79, poz. 551).
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104).
 6. Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 97, poz. 1050) wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – obowiązuje od 24 czerwca 2004 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) – obowiązuje od 1 października 2004 r.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).