Projekt zagospodarowania terenu

Wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest nieodzowną częścią projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu to dokument, który jest częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na realizację prac budowlanych.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera następujące elementy:

 • usytuowanie, obrys oraz układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny,
 • układ zieleni,
 • miejsce składowania odpadów,
 • ogrodzenie.

Nasze projekty zagospodarowania terenu składają się z części opisowej i części rysunkowej.

Część rysunkową należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Na rysunku zamieszczone są:

 • granice działki i jej usytuowanie,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • przebieg sieci uzbrojenia terenu,
 • oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji,
 • sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni.

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu zawiera:

 • informacje dotyczące projektowanego obiektu budowlanego,
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzonego terenu, powierzchnia biologicznie czynna,
 • inne informacje niezbędne do sprawdzenia zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.