Publikacje pracowników

Adam Baryłka, Jerzy Baryłka

SAMODZIELNE  FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE.
Przewodnik po prawie z komentarzem. Wydanie 2

Wyd. Polcen, 2016, format B5, str. 584, Warszawa 2016 r.

samodzielne-funkcje-techniczne_Książka pt. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (zawiera informacje według stanu prawnego na dzień 1.01.2016 r.) stanowi drugie wydanie książki dotyczącej Funkcji technicznych w budownictwie.

Książka zawiera obszerny zakres zagadnień, których znajomość może być przydatna dla właściwego wypełniania obowiązków związanych ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest ona kierowana do szerokiego grona Czytelników – zarówno do tych, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jak również do osób posiadających już uprawnienia budowlane, ale zamierzających pogłębić stopień wtajemniczenia zawodowego przez zdobycie specjalizacji, a także tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto publikacja może być przydatna dla wszystkich osób realizujących samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym inwestycyjnym i eksploatacyjnym polegających na wykonywaniu odpowiedzialnych zadań w zakresie: projektowania obiektów budowlanych, nadzorowania robót budowlanych związanych z budową nowych obiektów budowlanych (oraz rozbudową, nadbudową i odbudową obiektów istniejących), nadzorowania robót budowlanych w istniejących obiektach budowlanych (remont, przebudowa, montaż i rozbiórka), dokonywania okresowych kontroli, a także diagnostyki budowlanej w procesie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych.

W opracowaniu zawarto liczne schematy, rysunki i algorytmy graficzne obrazujące stosowane procedury postępowania, mające na celu przybliżenie Czytelnikom złożonej problematyki stanowiącej przedmiot niniejszej książki. Uwzględniono w niej miedzy innymi zmiany, w przepisach prawa, wprowadzone przepisami nw. ustaw:

 • ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433),
 • ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).
 • ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549).
 • ustawą z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej, która weszła w życie w dniu 09.03.2015 r.

 Spis treści książki dostępny pod adresemhttp://polcen.com.pl/spis_tresci/samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-2016-5751487.pdf


Adam Baryłka, Jerzy Baryłka

FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE.
Przewodnik po procesie budowlanym 2015.

Funkcje_techniczne_w_budownictwieWyd. Polcen, 2015, format B5, str. 578, stan prawny: 1 stycznia 2015 r.

Książka ta stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do uzyskiwania oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie całego procesu inwestycyjno-budowlanego, począwszy od projektowania i wykonywania aż do eksploatacji obiektów budowlanych.

Przewodnik zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla  każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów  budowlanych. Obejmuje on najnowsze zmiany przepisów prawnych według stanu  prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r.Wyżej wymienione zagadnienia autorzy zebrali w 7 obszernych działach, na które składa  się 20 rozdziałów zakończonych bogatą bibliografią.

W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane  procedury postępowania.

W pracy przedstawiono szczegółowe informacje m.in. na temat:

 • organizacji, organów i zakresu działalności izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa,
 • procesu budowlanego (zarówno inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego),
 • spełnienia wymagań koniecznych dla uzyskania uprawnień w poszczególnych specjalnościach, trybu uzyskiwania uprawnień budowlanych i specjalizacji techniczno- budowlanych, a także procedur ich uzyskiwania w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • zasad i procedur uznawania przez organy IA RP oraz PIIB wykształcenia technicznego i praktyki odbywanej poza obszarem naszego kraju przez architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawstwa budowlanego,
 • zakresu działalności organów administracji publicznej, właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych,
 • klasyfikacji i analizy robót budowlanych z uwagi na aktualne uwarunkowania prawne ich realizacji,
 • diagnostyki budowlanej, w tym wymagań związanych z dokonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych, także wykonywaniem opracowań technicznych,
 • odpowiedzialności prawnej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w warunkach naruszających przepisy prawa budowlanego, eksponując zagadnienie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej.