Akademia Obrony Narodowej – dokumentacja wykonawczo-projektowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej dokumentację wykonawczo-projektową na remont schodów budynku nr 14 (obiekt wpisany do rejestru zabytków) na terenie akademii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Skład dokumentacji obejmował:

  • Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
  • Projekt wykonawczy
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Przedmiary robót
  • Kosztorys inwestorski
  • Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • Harmonogram realizacji robót opracowany w aspekcie technologii wykonywania robót.

Praca nad dokumentacją odbywała się w ścisłej współpracy z Konserwatorem zabytków.