GUNB – inspektor nadzoru – październik 2015

Pan Adam Baryłka reprezentując firmę Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z póź. zm.) nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie II etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie z wyłączeniem robot w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Zakres przedmiotowej usługi obejmował:

  1. wykonanie czynności określonych w art. 25 i art. 26 Ustawy Prawo budowlane
  2. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonanie w nim stosownych wpisów,
  3. weryfikację sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej,
  4. niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o realizacji robót w istotny sposób odbiegający od rozwiązań przyjętych w dokumentacji oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą sposobu ich realizacji.