Seminarium naukowo-praktyczne w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowo-praktyczne „ZATRUDNIENIE OSÓB SKAZANYCH – współpraca instytucji i społeczeństwa”, które odbędzie się 19 października br. w Białymstoku. Przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Adam Baryłka uczestniczy w pracach Komitetu Programowego Seminarium.

 

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym powołana przez Wojewodę Podlaskiego, Zakład Karny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży we współpracy z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na Seminarium naukowo-praktyczne pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, które odbędzie się w ramach posiedzenia planowanego w dniu 19 października 2016 r. Temat Seminarium:

ZATRUDNIENIE OSÓB SKAZANYCH

współpraca instytucji i społeczeństwa 

 „Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym,

duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym…” 

Jan Paweł II (Autobiografia)

Organizatorzy Seminarium, widząc potrzebę dyskusji, przywołaną tematem planowanego przedsięwzięcia, chcą zwrócić uwagę na istotną rolę pracy w wychowaniu, a przede wszystkim przywracaniu społeczeństwu osób, które to społeczeństwo zawiodły. Istotną rolę w tym procesie odgrywa prawidłowa i dobra współpraca pomiędzy instytucjami, organami, służbami oraz organizacjami. Wszystkie podmioty, które winny współdziałać
we wspomnianym procesie, muszą wytworzyć tzw. efekt synergii. Czyli osiągnąć wspólnie więcej, aniżeli każdy z podmiotów osiągnąłby osobno. W przeciwnym razie niewątpliwie słuszna idea będzie zmierzała w kierunku entropii. Przedmiotowa dyskusja stanowi częściowe wypełnienie założonych celów i zadań przewidzianych dla Rad do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Służby Więziennej (SW). Wspomniana formacja prowadzi oddziaływania penitencjarne i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Ale jest to tylko jeden z etapów readaptacji społecznej. Same oddziaływania penitencjarne nie stanowią antidotum na zło, które wyrządziła osoba prawomocnie skazana. Cały ten proces zaczyna się dużo wcześniej i kończy dużo później niż pobyt w więzieniu. Stąd też, wydaje się słuszne, aby taka dyskusja była prowadzona w szerokim gronie. Organizatorzy przedsięwzięcia wychodzą z założenia, że organizując przedmiotowe Seminarium, stają się animatorami dobrych praktyk.

Niemniej jednak podkreślają, że głównym założeniem przedmiotowego przedsięwzięcia jest  stworzenie warunków do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. Ufamy, że merytoryczna dyskusja na ten temat będzie miała znaczący wpływ na uzyskanie tzw. wspólnego języka, prowadzącego do właściwego projektowania przyszłości, uwzględniając przy tym potrzeby i oczekiwania społeczeństwa.

Wyrażamy nadzieję, że zechcą Państwo aktywnie uczestniczyć w Seminarium, do czego gorąco zachęcamy.

Obszar tematyczny Seminarium:

  1. Zatrudnienie skazanych
  2. Oddziaływania profilaktyczne, resocjalizacyjne, terapeutyczne, edukacyjne, pomocowe
  3. Pedagogika resocjalizacyjna – teleologia, aksjologia, diagnostyka
  4. Probacja
  5. Rola służb i instytucji w społecznej readaptacji osób skazanych
  6. Współpraca instytucjonalna – dobre praktyki
  7. Kooperacja ze społeczeństwem – dobre praktyki 

Komitet programowy Seminarium:

Sławomir Bagiński – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży, Przewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Tomasz Kośmider, prof. AON – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (AON)

ppor. SW dr Mariusz Kuryłowicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Zakład Karny
w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

dr Sylwia Jaskuła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

dr Krzysztof Sawicki – Uniwersytet w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

dr inż. Jerzy Obolewicz – Politechnika Białostocka

dr inż. Adam Baryłka – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

dr Ilona Urych – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (AON)

płk mgr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku

por. mgr Adam Turkowicz – Kierownik Działu Penitencjarnego, Zakładu Karnego
w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 Komitet organizacyjny:

Sławomir Bagiński – Prezes Sądu Okręgowego w Łomży, Przewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

ppor. SW dr Mariusz Kuryłowicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Zakład Karny
w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

dr Tomasz Olszewski por. rez. – Dyrektor CEM SpesMediaGroup, przewodniczący FNRK w Polsce

dr Krzysztof Sawicki – Uniwersytet w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

płk mgr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku

por. mgr Adam Turkowicz – Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego
w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

kpt. mgr inż. Magdalena Laskowska – starszy wychowawca w Zakładzie Karnym
w Białymstoku

Marek Rutkowski – Zastępca Dyrektora Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „POMERANIA w Czarnem”, Oddział w Czerwonym Borze

 Moderatorzy Seminarium:

ppor. dr Mariusz Kuryłowicz – Inspektor w Zakładzie Karnym w Białymstoku, adiunkt – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, członek Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

por. Adam Turkowicz – Kierownik Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Białymstoku, członek Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

dr Krzysztof Sawicki – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ 

9.30–9.35 Otwarcie Seminarium

SSA Sławomir Bagiński – Przewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Prezes Sądu Okręgowego w Łomży

9.35–9.45 Wystąpienie Wojewody Podlaskiego Bohdana Józefa Paszkowskiego

9.45–9.55 Readaptacja – teoretyczne zawiłości, praktyczne inspiracje

dr Krzysztof Sawicki – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

9.55–10.10 Rola pracy skazanych

SSO Mariusz Pankowiec – Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Białymstoku

10.10–10.20  Zatrudnienie skazanych

kpt. Krzysztof Laskowski – Specjalista ds. BHP i zatrudnienia skazanych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku

10.20–10.35 Ewaluacja programu zatrudnienia skazanych

dr Sylwia Jaskuła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

10.35–11.00 Przerwa kawowa

11.00–11.15 Realizacja zadań Miasta Ostrołęki w świetle współpracy z ZK w Przytułach Starych jako przykład dobrej praktyki

dr inż. Mirosław Rosak – Urząd Miejski w Ostrołęce, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

11.15–11.25  Zatrudnienie skazanych – dobre praktyki

Edward Konkol – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA

11.25–11.35 Czy praca czyni wolnym?

Adam Jabłoński – Kapelan Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

11.35–11.45 Rola zatrudnienia w readaptacji skazanych na przykładzie Aresztu Śledczego w Hajnówce

mjr Mirosław Andrejuk – Kierownik Działu Penitencjarnego, Areszt Śledczy w Hajnówce

11.45–12.00 Dyskusja i Wnioski

12.00 Zakończenie Seminarium, Zakończenie Posiedzenia Rady