Opracowania techniczne

Na podstawie oględzin obiektu i analizy dostępnej dokumentacji projektowej wykonujemy cztery rodzaje opracowań technicznych stosowanych przy określaniu stanu zagrożenia obiektów budowlanych.

Opinie i ekspertyzy techniczne opracowywane są na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej, powykonawczej (w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji) i dokumentacji eksploatacyjnej, a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń.

Wymienione rodzaje opracowań technicznych nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy Prawo budowlane. W literaturze są podawane różne definicje nw. opracowań technicznych.

  • Ocena techniczna dotyczy określonych zdarzeń, zjawisk lub procesów bez podawania przyczyn, ale z oceną zagrożeń i stanu obiektu. Ocena techniczna to opracowanie, które oparte jest na tych samych zasadach, co sporządzanie projektów budowlanych. Ocena techniczna opisuje, analizuje i ocenia spodziewany (projektowany) stan techniczny obiektu budowlanego, opierając się na zasadach projektowych.
  • Opinia techniczna dotyczy określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk z procesu realizacji lub użytkowania. Może zawierać również osąd rozwiązań materiałowych oraz nakładów finansowych. Opinia wyraża mniemanie lub przekonanie o czymś, niepoparte procesem badawczym, stąd często jest subiektywna.
  • Ekspertyza techniczna zawiera dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, której zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części po zaistnieniu okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć itp.

Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia.

Obejmuje na ogół inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów. Zawiera także sprawdzającą analizę statyczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku oraz formułuje wnioski końcowe.

Wnioski z ekspertyzy mają stanowić podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną.

  • Orzeczenie techniczne zawiera ocenę rozwiązań technicznych, zjawisk i zdarzeń zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektu budowlanego. Może również obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz ocenę nakładów finansowych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub zjawisk określa przyczyny ich powstania oraz formułuje ocenę końcową. Orzeczenie to termin zarezerwowany dla ocen, w których rozstrzygane są sprawy sporne, oraz dla ocen o charakterze sprawdzenia lub weryfikacji.

Do terminów opinia i ekspertyza często dodaje się przymiotniki: techniczno-budowlana, konstrukcyjno-budowlana, techniczno-ekonomiczna, mykologiczna itp.

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem  stanu podłoża gruntowego.