Wycena majątku trwałego

Prowadzimy wszelkiego rodzaju wyceny majątku trwałego, m.in. nieruchomości, lokali, budynków, nieruchomości przemysłowych i biurowych.

Przez środki trwałe rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi:

 • o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok
 • kompletne, zdatne do użytku
 • przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe oddane lub przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zaliczane są do majątku jednej ze stron umowy. Środki trwałe stanowią składniki majątku niezbędne do realizacji przez jednostkę działalności statutowej (operacyjnej). Wykorzystywane są w działalności produkcyjnej, handlowej i administracyjnej.

Środki trwałe o jednakowej wartości użytkowej mogą mieć odmienną wartość początkową. Ponadto wartość ta uzależniona będzie od tego, dla jakich celów przygotowywana jest ich wycena: dla celów bilansowych, podatkowych czy rachunku inwestycyjnego. Polskie prawo bilansowe za wartość początkową środków trwałych przyjmuje (art. 28 ust. 2, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 UR): cenę nabycia, koszt wytworzenia i cenę sprzedaży.

Cena nabycia jest rzeczywistą ceną zakupu policzoną w fakturze dostawcy lub przez wykonawcę robót budowlano-montażowych, powiększoną o koszty związane z zakupem, w tym także o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

Za koszt wytworzenia uważa się wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych; rzeczowych składników majątku i wykorzystywanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Za cenę sprzedaży netto jako wartość początkową przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową.

Wartość początkową, ustaloną według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące wzrost jego wartości użytkowej.

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środka trwałego na inny
 • rozbudowę, czyli powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków, budowli, linii technologicznych
 • modernizację, czyli unowocześnienie środka trwałego
 • rekonstrukcję, czyli odbudowę wartości środka trwałego do stanu początkowego.

Wartość początkowa może, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.

Jeżeli nie jest możliwe określenie ceny sprzedaży netto środka trwałego, należy wówczas określić wartość godziwą. Wartość godziwą środków trwałych stanowi ich wartość rynkowa, wycena majątku przeprowadzona jest wówczas przez rzeczoznawców.

Wykonujemy następujące wyceny:

 • wyceny nieruchomości dla celów kredytowych
 • wyceny nieruchomości lokalowych
 • wyceny lokali użytkowych
 • wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych obiektów budowlanych
 • wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych
 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową.