Kierowanie i nadzór nad realizacją obiektów budowlanych

Nasza firma deleguje osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do pełnienia obowiązków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji wszelkich obiektów budowlanych.

Działalność obejmująca kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego są traktowane w przepisach Prawa budowlanego jako pełnienie samodzielnej funkcji technicznej. Samodzielne funkcje techniczne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania i innych wymagań, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi. Podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego w GUNB, a także wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W rozdziale 3 ww. ustawy określono prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (czyli inwestor, projektant, kierownik budowy/robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego).

Kierownik budowy

Obowiązek zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia spoczywa na inwestorze. Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który sam zatrudnia kierownika budowy, a inwestor tylko akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Inspektor nadzoru

Kolejnym uczestnikiem procesu budowlanego jest inspektor nadzoru, pełniący nadzór inwestorski nad budowanym obiektem.

Przepisy Prawa budowlanego przewidują, że obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego może zostać nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

Jeśli taki obowiązek nie został nałożony, inwestor może ustanowić inspektora nadzoru dobrowolnie. Ustanowienie inspektora nadzoru na budowie pozwala inwestorowi, który zazwyczaj nie ma wiedzy technicznej, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru pełni bowiem funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy.

Z punktu widzenia inwestora ustanowienie inspektora nadzoru ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.

Dodatkowo, jeśli inspektorowi zlecono kontrolę rozliczeń, może on ograniczyć wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę.

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.