Instytut Naukowy IBOA

      Instytut Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych  – Instytut IBOA jest jednostką organizacyjną Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zajmującą się kompleksowo problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na ich gospodarcze zastosowanie w budownictwie.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • promowanie osiągnięć naukowo-badawczych w dydaktyce,

w dziedzinie inżynierii przedsięwzięć budowlanych a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa poprzez:

  • gromadzenie i tworzenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa i realizacją przedsięwzięć budowlanych we właściwym czasie, w ramach budżetu, zgodnie wymogami prawa i  wiedzy technicznej oraz z oczekiwaniami zamawiającego.

Badania prowadzone w Instytucie odkrywają podstawowe mechanizmy cyklu życia obiektu budowlanego w określonym otoczeniu antropogenicznym, poszerzają wiedzę naukową i prowadzą do rozwoju nauki oraz  zastosowania nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

W dniu 22.09.2020 w sali obrad Urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Instytutu IBOA. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze świata nauki oraz biznesu. Spotkanie otworzył Pan Adam Baryłka, który powitał zaproszonych Gości. Następnie Pan profesor Jerzy Obolewicz wygłosił wykład nt. Podstaw prawnych powołania Instytutu IBOA. Kolejną punktem spotkania było wystąpienie Pana Krzysztofa Konopki, który przedstawił propozycję struktury organizacyjnej Instytutu IBOA. Po długiej i merytorycznej dyskusji odbyły się wybory do władz Instytutu.

Dyrektorem Instytutu IBOA został wybrany jednogłośnie Pan prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy OBOLEWICZ

Zastępcą dyrektora ds. współpracy zewnętrznej został wybrany Pan dr inż. Henryk JAROS

Zastępcą dyrektora ds. innowacji i rozwoju został wybrany Pan dr inż. Bartłomiej PIEŃKO

Zastępcą dyrektora ds. edukacji została wybrana Pani dr Monika SZCZERBAK

Koordynatorem ds. prawnych został wybrany Pan dr Mariusz FILIPEK.

Została również powołana Rada Naukowa Instytutu IBOA w składzie:

prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI

prof. IBOA dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI

prof. IBOA dr hab. inż. Zbigniew SZCZEŚNIAK

prof. IBOA dr hab. inż. Michał SZOTA

prof. IBOA dr hab. Adam RADOMYSKI

prof. IBOA dr hab. inż. Grzegorz GINDA

prof. IBOA dr hab. inż. Stefan OWCZAREK

prof. IBOA dr hab. inż. Artur RUSOWICZ

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w działalności Instytutu IBOA.

 

 

 

 

Czytaj więcej

ZESPÓŁ PRAWNY – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Zespół Prawny – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego stanowi szczegółowo wyselekcjonowana grupa prawników zajmująca się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym budownictwem. Zespół Prawny – CRB powstał w celu zapewnienia naszym Klientom najwyższych usług podczas procesu budowlanego w fazie  projektowania, realizacji oraz eksploatacji wszelkich obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

RADA NAUKOWA – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Rada Naukowa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego powstała w celu opiniowania na życzenie naszych Klientów opracowań technicznych (ekspertyz, opinii, orzeczeń) realizowanych przez kadrę techniczną oraz rzeczoznawców CRB celu zachowania najwyższego poziomu merytorycznego opracowań.

 

Czytaj więcej

Uprawnienia energetyczne

Od 1 września 2015 roku w siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach przy ul. Chopina 26S lok. 1 prowadzone są szkolenia i egzaminy na uprawnienia energetyczne grupy 1, 2, 3. Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje możliwość podejścia do państwowego egzaminu. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna numer 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji…

Czytaj więcej

Doradztwo inwestycyjno-budowlane

 

Oferujemy doradztwo dotyczące zarówno budowy nowych obiektów budowlanych, jak i odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, a także przebudowy i remontów już istniejących obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Projekt budowlany

 

Wykonujemy projekty budowlane w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym.

Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji.

Czytaj więcej

Projekt zagospodarowania terenu

Wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest nieodzowną częścią projektu budowlanego.

Czytaj więcej

Urządzenia dźwigowe – projektowanie i ocena stanu technicznego

Projektujemy urządzenia dźwigowe do poziomego i/lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, tj. wciągarki, suwnice, dźwignice, przenośniki, żurawie, pomosty robocze, zawiesia, trawersy oraz inne. Ponadto zajmujemy się oceną stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz wykonywaniem okresowych kontroli (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne lub odbiorcze).

Czytaj więcej

Opracowania techniczne

Na podstawie oględzin obiektu i analizy dostępnej dokumentacji projektowej wykonujemy cztery rodzaje opracowań technicznych stosowanych przy określaniu stanu zagrożenia obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Audyty energetyczne i remontowe

Nasze audyty spełniają wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.09.43.346).

Czytaj więcej

Badania geotechniczne gruntu

Przed opracowaniem projektu budowlanego, a także przed wybudowaniem budynku przeprowadzane są badania geotechniczne gruntu, które pozwalają określić warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Czytaj więcej

Ekspertyzy i wyceny maszyn

Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego maszyn przemysłu budowlanego wraz z ewentualnymi zaleceniami naprawy i określeniem przydatności do dalszej eksploatacji.

Czytaj więcej