Wydawnictwo

 

ksiazki-kolaz-poziom

Od 2014 r. prowadzimy działalność wydawniczą. Zajmujemy się przede wszystkim publikowaniem:

na-drzwi2

ADRES REDAKCJI:

ul. Chopina 26 S lok 1
05- 092 Łomianki
e-mail: redakcja@crb.com.pl


Dotychczas ukazały się następujące pozycje Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.:

Poradnik Eksploatacji Obiektów Budowlanych

Stan prawny na dzień 31.10.2020

Poradnik jest poświęcony złożonym zagadnieniom techniczno-prawnym – związanym z eksploatacją obiektów budowlanych. Jest to obszar budownictwa, który obejmuje obiekty budowlane dominujące ilościowo w środowisku naszego życia. Są one tworzone dla realizacji różnorodnych potrzeb ich użytkowników, a sposób ich eksploatacji wpływa, w wieloletnim okresie ich istnienia, w zasadniczym zakresie na stan techniczny obiektów, który determinuje nie tylko warunki życia ale również bezpieczeństwo użytkowników, a wielu przypadkach wpływa również istotnie na otoczenie obiektów budowlanych. W książce:

 • Omówiono kompleksowo zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla właściwej w procesie wieloletniej eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Zilustrowano uproszczony model systemu eksploatacji, w którym wyróżniono składowe jego elementy, takie jak obiekt budowlany jego otoczenie oraz podsystemy użytkowania, utrzymywania i zarządzania.
 • Scharakteryzowano kolejno podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca). Omówiono pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany stanu pod wpływem oddziaływań występujących
  w przewidywanym okresie jego użytkowania.
 • Omówiono wymagania techniczne, stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu, zwracając szczególną uwagę na wymaganiach podstawowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane – odnoszących się do zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania.
 • Omówiono podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe
  w procesie eksploatacji obiektu budowlanego. Na tym tle omówiono ustawowe obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie eksploatacji obiektu budowlanego eksponując najważniejsze problemy związane z tym procesem. Do problemów tych zaliczono, miedzy innymi problemy: zawilgocenia, utrzymania obiektu
  w okresie zimowym, usuwania azbestu, termomodernizacji, korozji, samowoli budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz utrzymania zieleni – sygnalizując ich istotę oraz stosowane metody rozwiązywania.
 • Podkreślono bardzo ważną rolę okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – stanowiących wstępny etap diagnostyki obiektów budowlanych, omówiono formy i zakres badań diagnostycznych oraz odniesiono się do wymagań w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań, wyjaśniając problem kompetencji do ich wykonywania.
 • Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych.
 • Przedstawiono definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa – z uwagi na fakt podejmowania przez właścicieli i zarządców różnych robot budowlanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji oraz zagadnienie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Omówiono obowiązki i uprawnienia osób uczestniczących w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym, eksponując wiele praktycznych aspektów tych działalności. Przedstawiono i omówiono liczne obowiązki właściciela (zarządcy) wynikające z różnych przepisów prawa.
 • Zawarto również niezbędne informacje w zakresie działań organów administracji publicznej, właściwych w sprawach robot i obiektów budowlanych – w szczególności informacje o działalności kontrolnej organów nadzoru budowlanego w eksploatacyjnym procesie budowlanym.
 • Zasygnalizowano zagadnienie naruszeń przepisów ustawy – Prawo budowlane w procesie eksploatacji obiektów budowlanych i ich skutki prawne, w tym problem odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwej eksploatacji obiektu budowlanego, a także wybrane orzecznictwo w zakresie procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych.

Z uwagi na konieczność zlecania przez właściciela (zarządcę) obiektu wielu czynności (między innymi związanych z potrzebą dokonywania diagnostyki budowlanej) osobom uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w pracy starano się wyjaśnić najważniejsze problemy dotyczące właściwego odczytania licznych przepisów prawa i ich stosowania, w tym celu aby właściciel miał możliwie pełne rozeznanie w zakresie licznych złożonych zagadnień techniczno-prawnych i mógł czuć się partnerem do dyskusji w zakresie eksploatacji swojej nieruchomości.

W książce, do wyjaśnienia wielu przepisów prawa, budzących wątpliwości wykorzystano orzecznictwo sądów administracyjnych (WSA, NSA), Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia problemów techniczno-prawnych i sposobów ich rozwiązywania publikowane w: literaturze specjalistycznej (por. wykaz literatury) a także na łamach czasopism specjalistycznych, takich jak: Administrator, Budownictwo i Prawo, Materiały Budowlane, czy Inżynier Budownictwa oraz zamieszczone na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W opracowaniu niniejszej książki wykorzystano, w szczególności, informacje zawarte w pracy A. Baryłki i J. Baryłki (2016), które zostały uzupełenione i uaktualnione zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zagadnienia omówione w niniejszej książce zgrupowano w 12 rozdziałach, przedstawiając liczne schematy i algorytmy postępowania w celu ułatwienia zrozumienia założonych problemów techniczno-prawnych występujących w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Zamiarem autora książki było zebranie w jednej pozycji najważniejszych zagadnień, które będą przydatne dla Czytelników zajmujących się w praktyce zagadnieniami eksploatacji obiektów budowlanych. Na potrzebę opracowania, które zawierałoby najważniejsze informacje techniczno-prawne – zwracali wielokrotnie uwagę właściciele i zarządcy nieruchomości, z którymi kontaktowałem się w ramach współpracy przy realizacji opracowań technicznych eksploatowanych obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu.

Autor książki zdaje sobie sprawę, że pomimo starań w zakresie zachowania poprawności układu treści i jej zawartości, w pracy o znacznej objętości oraz dużej złożoności problemowej, mogą znaleźć się niezamierzone nieścisłości, powtórzenia lub błędy. Będę wdzięczny na przekazywanie ew. uwag i sugestii (na adres Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego – biuro@crb.com.pl), które przyczynią się do doskonalenia treści tej książki
w kolejnych jej wydaniach.

Praca zawiera informacje aktualne, z uwagi na stan prawny obowiązujący w dniu 31.10.2020 r., w tym uwzględniające zmiany wprowadzone w 2020 r. w ustawie – Prawo budowlane dotyczące zakresu procesu inwestycyjnego, mające w założeniu uprościć procedury budowlane, a w szczególności usunąć nadmierne obowiązki po stronie inwestora oraz doprecyzować regulacje budzące wątpliwości interpretacyjne. Zmiany objęły ponad 50 przepisów ww. ustawy oraz szereg innych ustaw. Najważniejsze zmiany, uwzględnione w niniejszej pracy, dotyczą nw. zagadnień:

 • podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,
 • liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,
 • zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,
 • wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,
 • wprowadzenia łatwiejszej legalizacji „starych” samowoli budowlanych,
 • nowego sposobu wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu, a także
 • nowych zasady udzielania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Książka skierowana, w szczególności, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może e być ona również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych
Autor opracowania: dr inż. arch. Adam BARYŁKA
ISBN 978-83-951776-2-0, stron 623
Cena detaliczna: 120 zł

Monografia naukowa – Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom II

Praca zbiorowa pod redakcją: dr inż. arch. Adama Baryłki

 

 

Autorzy opracowania: Monografia Wieloautorska

ISBN 978-83-951776-1-3 , stron 398

Cena detaliczna: 60 zł

Monografia naukowa – Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom I

Praca zbiorowa pod redakcją: dr inż. arch. Adama Baryłki, dr inż. Andrzeja Grzebielca, dr inż. Jerzego Obolewicza, prof. dr hab. inż. Artura Rusowicza

Problematyka inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych koncentruje się wokół praktycznych dziedzin zapewniania bezpieczeństwa w różnych procesach realizowanych dla i z udziałem ludzi. Obecnie inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wszystkie dziedziny działalności technicznej gdzie najważniejsze to energetyka jądrowa i konwencjonalna, transport i jego wszystkie odmiany czy przemysł chemiczny, zbrojeniowy, wydobywczy. Dotyczy ona także wytwarzania i eksploatacji wszelkich pojazdów, szeroko rozumianej infrastruktury krytycznej, czy tak trudnego sektora jakim jest budownictwo.Nie do przecenienia jest rola inżynierii bezpieczeństwa w wykrywaniu, ostrzeganiu i monitowaniu zagrożeń, a także udział w procesach likwidacji i minimalizacji negatywnych skutków zagrożeń. Prezentowana praca zbiorowa stanowi cenny dorobek intelektualny uczestników konferencji z cyklu Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom 1
Autorzy opracowania: Monografia Wieloautorska
ISBN 978-83-951776-0-6 , stron 219
Cena detaliczna: 50 zł

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 2,
Problemy techniczno – prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych.

Niniejsza praca stanowi drugą część planowanego cyklu opracowań o charakterze poradnikowym przeznaczonych, przede wszystkim dla rzeczoznawców budowlanych, którzy
spełniają szczególnie ważną rolę w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowalnych na wszystkich etapach, inwestycyjnego i eksploatacyjnego, procesu budowlanego.
W książce, na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z diagnostyką techniczną licznej grupy obiektów budowlanych, w których występowały również problemy w zakresie posadowienia – przedstawiono szeroki zakres zagadnień, które mogą być przydatne w praktycznej realizacji zadań rzeczoznawcy budowlanego.
Praca zawiera 11 rozdziałów poruszających:
● Zagadnienia przepisów prawa regulujących zasady diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, miedzy innymi: identyfikację rodzajową obiektów budowlanych oraz problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych;
● Zagadnienie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane w procesach: inwestycyjnym i eksploatacyjnym – ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania podstawowe dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych, ich właściwości,
stanu technicznego i estetycznego oraz procesu zmiany tego stanu;
● Zagadnienia gruntów budowlanych, obejmujące: podział gruntów, ich klasyfikację i nazewnictwo, cechy fizyczne, parametry wytrzymałościowe, problem gruntów ekspansywnych
i gruntów antropogenicznych, w tym ich podział, metody ulepszania, problem osiadania obiektów budowlanych oraz zagadnienie stosowania geosyntetyków w budownictwie;
● Zagadnienia ogólnej charakterystyki uwarunkowań i sposobów posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące: czynniki determinujące posadowienie obiektu budowlanego, zagadnienie współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym, rodzaje stosowanych fundamentów (z uwagi na sposób przekazywania obciążenia z konstrukcji na podłoże i głębokość posadowienia) oraz ogólną charakterystykę fundamentów bezpośrednich i fundamentów pośrednich;
● Zagadnienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące,
miedzy innymi: uwarunkowania prawne ustalania ww. warunków, w tym zakres czynności wykonywanych przy ich ustalaniu dla rożnych kategorii geotechnicznych, wymagania odnoszące się do formy przedstawiania ww. warunków, podstawowe informacje o badaniach geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, istotne problemy dotyczące ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, w tym problem uprawnień do sporządzania dokumentacji geotechnicznych w budownictwie;
● Podstawy diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, między innymi:
istotę bezpieczeństwa obiektów budowlanych w planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, zagadnienia zagrożeń bezpieczeństwa, w tym inżynierii bezpieczeństwa oraz monitorowania i diagnostyki stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych na poszczególnych etapach, szeroko rozumianego, procesu budowlanego, z wyeksponowaniem problemów diagnostyki budowlanej oraz rozwinięciem zagadnienia diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych;
● Procedurę oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych, w tym w szczególności wynikającej ze zmiany warunków ich posadowienia;
● Zagadnienia napraw warunków posadowienia oraz napraw uszkodzeń i zniszczeń konstrukcji
obiektów budowlanych wynikających ze zmiany warunków ich posadowienia.
Należy w szczególności podkreślić, że istotność problematyki związanej z badaniami podłoża, oceną uzyskanych wyników oraz sposobem ich wykorzystania w procesie projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych, dla bezpieczeństwa tych obiektów – wskazuje na konieczność ścisłej współpracy inżynierów budownictwa (projektujących konstrukcje obiektów budowlanych oraz ich posadowienie,            w określonych warunkach środowiskowych) ze specjalistami z zakresu geotechniki.

Publikacje z serii pod nazwą poradnika dla rzeczoznawców budowlanych są objęte patronatem nw. wymienionych instytucji:
● Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
● Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
● Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 2,

Autor opracowania: Adam BARYŁKA

Stan prawny na 18.03.2019 r.

Cena detaliczna: 120 zł

 

„ Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny. ”

stan prawny 25.02.2019 !!!

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:
Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
Zagadnienia praktyki zawodowej,
Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Przykładowe ponad 2000 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
przepisów ustawy – Prawo budowlane,
przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
Przykładowe ponad 300 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.
W opracowaniu zawarto ponad 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.

 

 

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny.

Autorzy opracowania: Adam BARYŁKA, Artur GRUSZEWSKI

ISBN 978-83-944607-9-2, stron 670

Cena detaliczna: 90 zł

poszczególnych publikacji.

 

 

 

 

Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – tom 4

Autorzy opracowania: Monografia Wieloautorska

ISBN 978-83-944607-8-5 , stron 309

Cena detaliczna: 60

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji” – WYDANIE 2

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 20.04.2018 r.

ISBN 978-83-944607-7-8 , stron 628

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 1,

Problemy techniczno prawne diagnostyki obiektów budowlanych”

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część cyklu opracowań o charakterze poradnikowym dotyczących uwarunkowań i sposobów rozwiązywana problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów budowlanych, ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu rzeczoznawców budowlanych.

W procesie diagnostyki obiektów budowlanych, obejmującym szeroko rozumiane procesy budowlane (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) spotykamy się z różnorodnością problemów wymagających rozwiązywania, wśród których do niezwykle ważnych zalicza się problemy techniczno-prawne związane z diagnostyką stanu technicznego tych obiektów. Złożoność tej problematyki wynika, między innymi, z różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych związanej z ich wiekiem, przeznaczeniem, rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materiałowo-konstrukcyjnymi, technologią wykonania oraz różnorodnością warunków posadowienia w miejscach ich lokalizacji, a także wynikających stąd koniecznych wymagań, jakie powinny być spełnione  w procesie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Efektem działań diagnostycznych w zakresie obiektów budowlanych podejmowanych na różnych etapach procesu budowlanego, są opracowania techniczne, takie jak: oceny techniczne, opinie techniczne, orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne.

Rzeczoznawca budowlany podejmujący się dokonania diagnostyki stanu technicznego obiektu budowlanego musi dysponować szeroką wiedzą specjalistyczną obejmującą zagadnienia:

 • istoty bezpieczeństwa i stosowanych zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych;
 • wymagań podstawowych oraz użytkowych i ich specyfiki – określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane (o określonej wielkości i przeznaczeniu) i ich usytuowanie;
 • wymagań normowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania różnych obiektów budowlanych;
 • stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych w przypadku różnych obiektów budowlanych;
 • problemów związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją różnych obiektów budowlanych;
 • umiejętności krytycznej oceny przyjętych rozwiązań projektowych, w tym właściwej interpretacji schematów statycznych, obliczeń konstrukcyjnych oraz wyników badań podłoża gruntowego;
 • oceny przyczyn uszkodzeń i zniszczeń rejestrowanych w różnych obiektach budowlanych, jako symptomów stanu zagrożenia bezpieczeństwa tych obiektów;
 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i zmiany stanu tych obiektów pod wpływem różnych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • metod stosowanych do naprawy stanu technicznego obiektu budowlanego i doboru najkorzystniejszych metod do zastosowania w przypadku określonego obiektu budowlanego;
 • metod oddziaływania na podłoże gruntowe zmierzających do jego wzmocnienia oraz ich oceny umożliwiającej zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
 • uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z diagnostyką istniejących obiektów budowlanych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Z przykładowej listy zagadnień, które musi znać rzeczoznawca budowlany wynika konieczność:

 • ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w zakresie rozwiazywania złożonych problemów budownictwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć zagadnienia diagnostyki budowlanej;
 • poznawania i stosowania współczesnych narzędzi i metod badawczych wspomagających proces diagnostyki budowlanej.

Intencją autora niniejszej publikacji jest zawarcie w niej  ważnych i aktualnych informacji w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.  Przygotowywana publikacje jest recenzowana przez specjalistów z dziedziny budownictwa.

Patronat Honorowy nad Poradnikiem przyjęły instytucje :

 • Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,

 • Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

 

 

 

 

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO  – Tom 1,

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 01.03.2018 r.

ISBN 978-83-944607-5-4, stron 658

Cena detaliczna: 120 

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

kontrole_okresowe_1

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-3-0, stron 592

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

Monografia Stowarzyszenia 1946 – 2016

Publikacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych autorstwa dr inż. Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza wydana na w ramach obchodów Jubileuszu 70 – lecia.

 

 

 

Monografia Stowarzyszeniowa 1946 – 2016

Autor opracowania: dr inż. Andrzej Eligiusz PASZKIEWICZ

ISBN 978-83-944607-4-7, stron 345

Cena detaliczna: 60

„Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości”

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz  114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana w szczególności do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W pracy:

1) Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych eksponując podstawowe zasady ich użytkowania, utrzymywania i zarządzania.

2) Scharakteryzowano podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca) obiektu budowlanego.

3) Omówiono obiekty budowlane jako podmioty procesu eksploatacyjnego, wyjaśniając: pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany jego stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania oraz wymagania techniczne stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu.

4) Omówiono obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji wynikające z różnych przepisów prawa.

5) Omówiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, takie jak zawilgocenie, utrzymanie w sezonie zimowym, utrzymanie zieleni, samowole budowlane, użytkowanie obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektów,  usuwanie azbestu, korozja oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów – sygnalizując istotę problemów oraz stosowane metody rozwiązywania.

6) Omówiono problemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji eksponując podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego.

7) Omówiono zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, przedstawiając uwarunkowania tych działań, formy i zakres badań diagnostycznych oraz wymagania w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań. Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych oraz ich naprawy.

8) Omówiono, w szerokim ujęciu, zagadnienie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, eksponując praktyczne aspekty ich dokonywania i dokumentowania.

9) Omówiono zagadnienie robót budowlanych podejmowanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, w tym definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji.

10) Omówiono  zadania organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych oraz ich rolę  w procesie eksploatacji tych obiektów.

11) Omówiono zagadnienie odpowiedzialności prawnej właścicieli i zarządców w procesie eksploatacji obiektów budowlanych związanej z niedotrzymaniem obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.

12) Przedstawiono zagadnienie orzecznictwa w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Praca zawiera informacje aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.

eksploatacja obiektów budowlananych

Eksploatacja obiektów budowlanych

Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Autorzy opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA, dr inż. Jerzy BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-5-1, stron 654

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

 „Uprawnienia budowlane” 

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień  budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania  specjalizacji techniczno-budowlanych.
 • Przykładowe 714 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
  • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów (ustaw i  aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
 • Przykładowe 353 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20  rysunków i schematów obrazujących stosowane  procedury postępowania.

uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane 

Pytania na egzamin pisemny i ustny  

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-7-5, stron 389

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Testy na uprawnienia budowlane”

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości których są zobowiązane osoby zamierzające podejść do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa. Poprawne odpowiedzi dla każdego testu  wyróżniono w tabelach na końcu książki.  Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

okladka_arch_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Część 1

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-8-2, stron 330

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_kons_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Część 2

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-6-8, stron 326

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_san

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część 3

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-9-9, stron 322

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

ele_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Część 4

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-0-9, stron 320

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

mosty_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
Część 5

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-1-6, stron 322

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

drogi_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
Część 6

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-2-3, stron 320

Cena detaliczna 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Książki zostały podzielone na trzy grupy, odpowiednio:

przod_1

 

Grupa 1. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-0-6, stron 94

Cena detaliczna: 35 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_2

 

Grupa 2. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-1-3, stron 112

Cena detaliczna: 35 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_3

 

Grupa 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-2-0, stron 88

Cena detaliczna: 35 zł  

 ———————————————————————————————————————————————-

oraz część dotyczącą przepisów ogólnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

 przod_0

 

Część ogólna (wydanie 2017 r.)

 Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-3-7, stron 102

Cena detaliczna: 35 zł 

Zapraszamy do współpracy autorów, hurtownie oraz księgarnie stacjonarne i internetowe.

Redakcja

 

Książka