Wydawnictwo

ksiazki-kolaz-poziom

Od 2014 r. prowadzimy działalność wydawniczą. Zajmujemy się przede wszystkim publikowaniem:

na-drzwi2

ADRES REDAKCJI:

ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa
e-mail: redakcja@crb.com.pl


 

 

Dotychczas ukazały się następujące pozycje Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.:

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji” – WYDANIE 2

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 20.04.2018 r.

ISBN 978-83-944607-7-8 , stron 628

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

(NOWOŚĆ !!!)

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 1,

Problemy techniczno prawne diagnostyki obiektów budowlanych”

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część cyklu opracowań o charakterze poradnikowym dotyczących uwarunkowań i sposobów rozwiązywana problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów budowlanych, ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu rzeczoznawców budowlanych.

W procesie diagnostyki obiektów budowlanych, obejmującym szeroko rozumiane procesy budowlane (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) spotykamy się z różnorodnością problemów wymagających rozwiązywania, wśród których do niezwykle ważnych zalicza się problemy techniczno-prawne związane z diagnostyką stanu technicznego tych obiektów. Złożoność tej problematyki wynika, między innymi, z różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych związanej z ich wiekiem, przeznaczeniem, rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materiałowo-konstrukcyjnymi, technologią wykonania oraz różnorodnością warunków posadowienia w miejscach ich lokalizacji, a także wynikających stąd koniecznych wymagań, jakie powinny być spełnione  w procesie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Efektem działań diagnostycznych w zakresie obiektów budowlanych podejmowanych na różnych etapach procesu budowlanego, są opracowania techniczne, takie jak: oceny techniczne, opinie techniczne, orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne.

Rzeczoznawca budowlany podejmujący się dokonania diagnostyki stanu technicznego obiektu budowlanego musi dysponować szeroką wiedzą specjalistyczną obejmującą zagadnienia:

 • istoty bezpieczeństwa i stosowanych zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych;
 • wymagań podstawowych oraz użytkowych i ich specyfiki – określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane (o określonej wielkości i przeznaczeniu) i ich usytuowanie;
 • wymagań normowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania różnych obiektów budowlanych;
 • stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych w przypadku różnych obiektów budowlanych;
 • problemów związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją różnych obiektów budowlanych;
 • umiejętności krytycznej oceny przyjętych rozwiązań projektowych, w tym właściwej interpretacji schematów statycznych, obliczeń konstrukcyjnych oraz wyników badań podłoża gruntowego;
 • oceny przyczyn uszkodzeń i zniszczeń rejestrowanych w różnych obiektach budowlanych, jako symptomów stanu zagrożenia bezpieczeństwa tych obiektów;
 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i zmiany stanu tych obiektów pod wpływem różnych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • metod stosowanych do naprawy stanu technicznego obiektu budowlanego i doboru najkorzystniejszych metod do zastosowania w przypadku określonego obiektu budowlanego;
 • metod oddziaływania na podłoże gruntowe zmierzających do jego wzmocnienia oraz ich oceny umożliwiającej zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
 • uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z diagnostyką istniejących obiektów budowlanych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Z przykładowej listy zagadnień, które musi znać rzeczoznawca budowlany wynika konieczność:

 • ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w zakresie rozwiazywania złożonych problemów budownictwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć zagadnienia diagnostyki budowlanej;
 • poznawania i stosowania współczesnych narzędzi i metod badawczych wspomagających proces diagnostyki budowlanej.

Intencją autora niniejszej publikacji jest zawarcie w niej  ważnych i aktualnych informacji w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.  Przygotowywana publikacje jest recenzowana przez specjalistów z dziedziny budownictwa.

Patronat Honorowy nad Poradnikiem przyjęły instytucje :

 • Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,

 • Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

 

 

 

 

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO  – Tom 1,

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 01.03.2018 r.

ISBN 978-83-944607-5-4, stron 658

Cena detaliczna: 120 

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

kontrole_okresowe_1

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-3-0, stron 592

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

„Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości”

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz  114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana w szczególności do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W pracy:

1) Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych eksponując podstawowe zasady ich użytkowania, utrzymywania i zarządzania.

2) Scharakteryzowano podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca) obiektu budowlanego.

3) Omówiono obiekty budowlane jako podmioty procesu eksploatacyjnego, wyjaśniając: pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany jego stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania oraz wymagania techniczne stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu.

4) Omówiono obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji wynikające z różnych przepisów prawa.

5) Omówiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, takie jak zawilgocenie, utrzymanie w sezonie zimowym, utrzymanie zieleni, samowole budowlane, użytkowanie obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektów,  usuwanie azbestu, korozja oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów – sygnalizując istotę problemów oraz stosowane metody rozwiązywania.

6) Omówiono problemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji eksponując podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego.

7) Omówiono zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, przedstawiając uwarunkowania tych działań, formy i zakres badań diagnostycznych oraz wymagania w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań. Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych oraz ich naprawy.

8) Omówiono, w szerokim ujęciu, zagadnienie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, eksponując praktyczne aspekty ich dokonywania i dokumentowania.

9) Omówiono zagadnienie robót budowlanych podejmowanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, w tym definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji.

10) Omówiono  zadania organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych oraz ich rolę  w procesie eksploatacji tych obiektów.

11) Omówiono zagadnienie odpowiedzialności prawnej właścicieli i zarządców w procesie eksploatacji obiektów budowlanych związanej z niedotrzymaniem obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.

12) Przedstawiono zagadnienie orzecznictwa w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Praca zawiera informacje aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.

eksploatacja obiektów budowlananych

Eksploatacja obiektów budowlanych

Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Autorzy opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA, dr inż. Jerzy BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-5-1, stron 654

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

 „Uprawnienia budowlane” – wydanie 3

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień  budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania  specjalizacji techniczno-budowlanych.
 • Przykładowe 714 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
  • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów (ustaw i  aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
 • Przykładowe 353 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20  rysunków i schematów obrazujących stosowane  procedury postępowania.

uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane (wydanie 3)

Pytania na egzamin pisemny i ustny  

Stan prawny na 22.09.2017 r.

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-7-5, stron 389

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Testy na uprawnienia budowlane”

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości których są zobowiązane osoby zamierzające podejść do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa. Poprawne odpowiedzi dla każdego testu  wyróżniono w tabelach na końcu książki.  Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

okladka_arch_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Część 1

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-8-2, stron 330

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_kons_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Część 2

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-6-8, stron 326

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_san

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część 3

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-9-9, stron 322

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

ele_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Część 4

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-0-9, stron 320

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

mosty_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
Część 5

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-1-6, stron 322

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

drogi_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
Część 6

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-2-3, stron 320

Cena detaliczna 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Książki zostały podzielone na trzy grupy, odpowiednio:

przod_1

 

Grupa 1. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-0-6, stron 94

Cena detaliczna: 35 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_2

 

Grupa 2. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-1-3, stron 112

Cena detaliczna: 35 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_3

 

Grupa 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-2-0, stron 88

Cena detaliczna: 35 zł  

 ———————————————————————————————————————————————-

oraz część dotyczącą przepisów ogólnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

 przod_0

 

Część ogólna (wydanie 2017 r.)

 Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-3-7, stron 102

Cena detaliczna: 35 zł 

Zapraszamy do współpracy autorów, hurtownie oraz księgarnie stacjonarne i internetowe.

Redakcja