Wydawnictwo

 

ksiazki-kolaz-poziom

Od 2014 r. prowadzimy działalność wydawniczą. Zajmujemy się przede wszystkim publikowaniem:

na-drzwi2

ADRES REDAKCJI:

ul. Chopina 26 S lok 1
05- 092 Łomianki
e-mail: redakcja@crb.com.pl


Dotychczas ukazały się następujące pozycje Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.:

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 2,
Problemy techniczno – prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych.

Niniejsza praca stanowi drugą część planowanego cyklu opracowań o charakterze poradnikowym przeznaczonych, przede wszystkim dla rzeczoznawców budowlanych, którzy
spełniają szczególnie ważną rolę w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowalnych na wszystkich etapach, inwestycyjnego i eksploatacyjnego, procesu budowlanego.
W książce, na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z diagnostyką techniczną licznej grupy obiektów budowlanych, w których występowały również problemy w zakresie posadowienia – przedstawiono szeroki zakres zagadnień, które mogą być przydatne w praktycznej realizacji zadań rzeczoznawcy budowlanego.
Praca zawiera 11 rozdziałów poruszających:
● Zagadnienia przepisów prawa regulujących zasady diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, miedzy innymi: identyfikację rodzajową obiektów budowlanych oraz problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych;
● Zagadnienie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane w procesach: inwestycyjnym i eksploatacyjnym – ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania podstawowe dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych, ich właściwości,
stanu technicznego i estetycznego oraz procesu zmiany tego stanu;
● Zagadnienia gruntów budowlanych, obejmujące: podział gruntów, ich klasyfikację i nazewnictwo, cechy fizyczne, parametry wytrzymałościowe, problem gruntów ekspansywnych
i gruntów antropogenicznych, w tym ich podział, metody ulepszania, problem osiadania obiektów budowlanych oraz zagadnienie stosowania geosyntetyków w budownictwie;
● Zagadnienia ogólnej charakterystyki uwarunkowań i sposobów posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące: czynniki determinujące posadowienie obiektu budowlanego, zagadnienie współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym, rodzaje stosowanych fundamentów (z uwagi na sposób przekazywania obciążenia z konstrukcji na podłoże i głębokość posadowienia) oraz ogólną charakterystykę fundamentów bezpośrednich i fundamentów pośrednich;
● Zagadnienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obejmujące,
miedzy innymi: uwarunkowania prawne ustalania ww. warunków, w tym zakres czynności wykonywanych przy ich ustalaniu dla rożnych kategorii geotechnicznych, wymagania odnoszące się do formy przedstawiania ww. warunków, podstawowe informacje o badaniach geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, istotne problemy dotyczące ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, w tym problem uprawnień do sporządzania dokumentacji geotechnicznych w budownictwie;
● Podstawy diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych obejmujące, między innymi:
istotę bezpieczeństwa obiektów budowlanych w planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, zagadnienia zagrożeń bezpieczeństwa, w tym inżynierii bezpieczeństwa oraz monitorowania i diagnostyki stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych na poszczególnych etapach, szeroko rozumianego, procesu budowlanego, z wyeksponowaniem problemów diagnostyki budowlanej oraz rozwinięciem zagadnienia diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych;
● Procedurę oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych, w tym w szczególności wynikającej ze zmiany warunków ich posadowienia;
● Zagadnienia napraw warunków posadowienia oraz napraw uszkodzeń i zniszczeń konstrukcji
obiektów budowlanych wynikających ze zmiany warunków ich posadowienia.
Należy w szczególności podkreślić, że istotność problematyki związanej z badaniami podłoża, oceną uzyskanych wyników oraz sposobem ich wykorzystania w procesie projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych, dla bezpieczeństwa tych obiektów – wskazuje na konieczność ścisłej współpracy inżynierów budownictwa (projektujących konstrukcje obiektów budowlanych oraz ich posadowienie,            w określonych warunkach środowiskowych) ze specjalistami z zakresu geotechniki.

Publikacje z serii pod nazwą poradnika dla rzeczoznawców budowlanych są objęte patronatem nw. wymienionych instytucji:
● Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
● Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
● Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 2,

Autor opracowania: Adam BARYŁKA

Stan prawny na 18.03.2019 r.

Cena detaliczna: 120 zł

 

„ Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny. ”

stan prawny 25.02.2019 !!!

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:
Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
Zagadnienia praktyki zawodowej,
Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Przykładowe ponad 2000 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
przepisów ustawy – Prawo budowlane,
przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
Przykładowe ponad 300 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.
W opracowaniu zawarto ponad 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.

 

 

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny.

Autorzy opracowania: Adam BARYŁKA, Artur GRUSZEWSKI

ISBN 978-83-944607-9-2, stron 670

Cena detaliczna: 90 zł

Monografia – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – tom 4,

Praca zbiorowa pod redakcją: kmdr por. dr inż. Artura Cywińskiego, dr inż. Romana Ostrowskiego oraz dr inż. arch. Adama Baryłki,

Praca zbiorowa pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” stanowi cenny dorobek intelektualny uczestników ostatnich dwóch konferencji z cyklu Ekomilitaris, którzy to już od lat w jej ramach spotykają się w Zakopanem. Organizowana już od ponad trzech dziesięcioleci konferencja z cyklu EKOMILITARIS i jej sesje tematyczne stały się okazją do swoistej wymiany doświadczeń wybitnych naukowców, inżynierów i praktyków, ale także decydentów oraz przedstawicieli przemysłu, stosujących nowe technologie i rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Rozmowy w ramach paneli tematycznych prowokowały do wymiany zdań, informacji i uwag pomiędzy uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, przemysłem i jednostkami administracji państwowej. To właśnie czas przeznaczony na dyskusje, zarówno te w ramach sesji jak i w kuluarach, pozwalał na kreowanie nowych pomysłów i inspirował do dalszych działań.  Pozwalały poodejmować nowe tematy wynikających z potrzeb użytkowników. W praktyce możliwym się stało praktyczne wykorzystanie wielu interdyscyplinarnych opracowań badawczo-naukowych i wdrożeniowych i służyć one mogą poprawie bezpieczeństwa niemalże we wszystkich dziedzinach życia. Celem niniejszej pracy zbiorowej jest zaprezentowanie rezultatów opisanych i przedstawianych w referatach podczas sesji konferencyjnych oraz prezentacja najciekawszych publikacji naukowych z zakres budownictwa i inżynierii bezpieczeństwa, będących niejednokrotnie wynikiem oryginalnych, wieloletnich prac naukowo-badawczych, rozwojowych, czy wdrożeniowych. Wszystkie one zwierają cenny dorobek naukowy, są zbiorem, nie do przecenienia rozmaitych doświadczeń i stanowią myśl techniczną z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Treści wydrukowane zostały w oryginalnej wersji, gdzie do minimum ograniczono integrację redakcyjną, chcąc zachować jednoznacznie autorski charakter poszczególnych publikacji.

 

 

 

 

Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – tom 4

Autorzy opracowania: Monografia Wieloautorska

ISBN 978-83-944607-8-5 , stron 309

Cena detaliczna: 60

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji” – WYDANIE 2

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 20.04.2018 r.

ISBN 978-83-944607-7-8 , stron 628

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO – Tom 1,

Problemy techniczno prawne diagnostyki obiektów budowlanych”

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część cyklu opracowań o charakterze poradnikowym dotyczących uwarunkowań i sposobów rozwiązywana problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów budowlanych, ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu rzeczoznawców budowlanych.

W procesie diagnostyki obiektów budowlanych, obejmującym szeroko rozumiane procesy budowlane (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) spotykamy się z różnorodnością problemów wymagających rozwiązywania, wśród których do niezwykle ważnych zalicza się problemy techniczno-prawne związane z diagnostyką stanu technicznego tych obiektów. Złożoność tej problematyki wynika, między innymi, z różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych związanej z ich wiekiem, przeznaczeniem, rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materiałowo-konstrukcyjnymi, technologią wykonania oraz różnorodnością warunków posadowienia w miejscach ich lokalizacji, a także wynikających stąd koniecznych wymagań, jakie powinny być spełnione  w procesie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Efektem działań diagnostycznych w zakresie obiektów budowlanych podejmowanych na różnych etapach procesu budowlanego, są opracowania techniczne, takie jak: oceny techniczne, opinie techniczne, orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne.

Rzeczoznawca budowlany podejmujący się dokonania diagnostyki stanu technicznego obiektu budowlanego musi dysponować szeroką wiedzą specjalistyczną obejmującą zagadnienia:

 • istoty bezpieczeństwa i stosowanych zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych;
 • wymagań podstawowych oraz użytkowych i ich specyfiki – określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane (o określonej wielkości i przeznaczeniu) i ich usytuowanie;
 • wymagań normowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania różnych obiektów budowlanych;
 • stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych w przypadku różnych obiektów budowlanych;
 • problemów związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją różnych obiektów budowlanych;
 • umiejętności krytycznej oceny przyjętych rozwiązań projektowych, w tym właściwej interpretacji schematów statycznych, obliczeń konstrukcyjnych oraz wyników badań podłoża gruntowego;
 • oceny przyczyn uszkodzeń i zniszczeń rejestrowanych w różnych obiektach budowlanych, jako symptomów stanu zagrożenia bezpieczeństwa tych obiektów;
 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i zmiany stanu tych obiektów pod wpływem różnych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • metod stosowanych do naprawy stanu technicznego obiektu budowlanego i doboru najkorzystniejszych metod do zastosowania w przypadku określonego obiektu budowlanego;
 • metod oddziaływania na podłoże gruntowe zmierzających do jego wzmocnienia oraz ich oceny umożliwiającej zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
 • uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z diagnostyką istniejących obiektów budowlanych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Z przykładowej listy zagadnień, które musi znać rzeczoznawca budowlany wynika konieczność:

 • ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w zakresie rozwiazywania złożonych problemów budownictwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć zagadnienia diagnostyki budowlanej;
 • poznawania i stosowania współczesnych narzędzi i metod badawczych wspomagających proces diagnostyki budowlanej.

Intencją autora niniejszej publikacji jest zawarcie w niej  ważnych i aktualnych informacji w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.  Przygotowywana publikacje jest recenzowana przez specjalistów z dziedziny budownictwa.

Patronat Honorowy nad Poradnikiem przyjęły instytucje :

 • Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,

 • Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

 

 

 

 

 

PORADNIK RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO  – Tom 1,

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

Stan prawny na 01.03.2018 r.

ISBN 978-83-944607-5-4, stron 658

Cena detaliczna: 120 

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Dr inż. Adam Baryłka w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników CRB. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

kontrole_okresowe_1

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-3-0, stron 592

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

Monografia Stowarzyszenia 1946 – 2016

Publikacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych autorstwa dr inż. Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza wydana na w ramach obchodów Jubileuszu 70 – lecia.

 

 

 

Monografia Stowarzyszeniowa 1946 – 2016

Autor opracowania: dr inż. Andrzej Eligiusz PASZKIEWICZ

ISBN 978-83-944607-4-7, stron 345

Cena detaliczna: 60

„Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości”

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz  114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana w szczególności do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W pracy:

1) Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektów budowlanych eksponując podstawowe zasady ich użytkowania, utrzymywania i zarządzania.

2) Scharakteryzowano podstawy prawne funkcjonowania systemu eksploatacji obiektów budowlanych, wyróżniając istotne przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z obszaru budownictwa, które powinien znać właściciel (zarządca) obiektu budowlanego.

3) Omówiono obiekty budowlane jako podmioty procesu eksploatacyjnego, wyjaśniając: pojęcie obiektu budowlanego, klasyfikację obiektów, zagadnienie właściwości obiektu, stanu obiektu i procesu zmiany jego stanu pod wpływem oddziaływań występujących w przewidywanym okresie jego użytkowania oraz wymagania techniczne stawiane w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania obiektu.

4) Omówiono obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w procesie jego eksploatacji wynikające z różnych przepisów prawa.

5) Omówiono najważniejsze problemy występujące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, takie jak zawilgocenie, utrzymanie w sezonie zimowym, utrzymanie zieleni, samowole budowlane, użytkowanie obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektów,  usuwanie azbestu, korozja oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów – sygnalizując istotę problemów oraz stosowane metody rozwiązywania.

6) Omówiono problemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji eksponując podstawowe informacje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa obiektu budowlanego, konieczności i form monitorowania stanu bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, w tym również czynności kontrolne dokonywane przez organy państwowe w procesie eksploatacji obiektu budowlanego.

7) Omówiono zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, przedstawiając uwarunkowania tych działań, formy i zakres badań diagnostycznych oraz wymagania w zakresie sporządzania opracowań technicznych jako efektów tych badań. Zasygnalizowano również podstawowe elementy procedury oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych oraz ich naprawy.

8) Omówiono, w szerokim ujęciu, zagadnienie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, eksponując praktyczne aspekty ich dokonywania i dokumentowania.

9) Omówiono zagadnienie robót budowlanych podejmowanych w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, w tym definicje i klasyfikacje robot budowlanych, przyjęte w przepisach prawa, eksponując w szczególności ustawę – Prawo budowlane. Wyjaśniono również zasady analizy robot budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji.

10) Omówiono  zadania organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych oraz ich rolę  w procesie eksploatacji tych obiektów.

11) Omówiono zagadnienie odpowiedzialności prawnej właścicieli i zarządców w procesie eksploatacji obiektów budowlanych związanej z niedotrzymaniem obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.

12) Przedstawiono zagadnienie orzecznictwa w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

Praca zawiera informacje aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.

eksploatacja obiektów budowlananych

Eksploatacja obiektów budowlanych

Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Autorzy opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA, dr inż. Jerzy BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-5-1, stron 654

Cena detaliczna: 80 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

 „Uprawnienia budowlane” 

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień  budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania  specjalizacji techniczno-budowlanych.
 • Przykładowe 714 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
  • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów (ustaw i  aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
 • Przykładowe 353 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20  rysunków i schematów obrazujących stosowane  procedury postępowania.

uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane 

Pytania na egzamin pisemny i ustny  

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-7-5, stron 389

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Testy na uprawnienia budowlane”

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości których są zobowiązane osoby zamierzające podejść do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa. Poprawne odpowiedzi dla każdego testu  wyróżniono w tabelach na końcu książki.  Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

okladka_arch_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Część 1

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-8-2, stron 330

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_kons_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Część 2

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-6-8, stron 326

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

okladka_san

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część 3

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-9-9, stron 322

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

ele_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Część 4

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-0-9, stron 320

Stan prawny na dzień 26.09.2017

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

mosty_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
Część 5

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-1-6, stron 322

Cena detaliczna: 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

drogi_www

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
Część 6

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-944607-2-3, stron 320

Cena detaliczna 50 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Książki zostały podzielone na trzy grupy, odpowiednio:

przod_1

 

Grupa 1. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-0-6, stron 94

Cena detaliczna: 35 zł

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_2

 

Grupa 2. (wydanie 2017 r.)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-1-3, stron 112

Cena detaliczna: 35 zł 

 ———————————————————————————————————————————————-

przod_3

 

Grupa 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-2-0, stron 88

Cena detaliczna: 35 zł  

 ———————————————————————————————————————————————-

oraz część dotyczącą przepisów ogólnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

 przod_0

 

Część ogólna (wydanie 2017 r.)

 Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci

Autor opracowania: dr inż. Adam BARYŁKA

ISBN 978-83-942194-3-7, stron 102

Cena detaliczna: 35 zł 

Zapraszamy do współpracy autorów, hurtownie oraz księgarnie stacjonarne i internetowe.

Redakcja

 

Książka