Porozumienie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Miło jest nam poinformować, że w dniu 15 grudnia 2017 została zawarta umowa współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie – Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki reprezentowanym przez  Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Pana prof nadzw. dr hab. Adama RADOMYSKIEGO a Firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Pana dr inż. Adama BARYŁKĘ. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie zasad określonych w decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON poz. 157).

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zamierzają podejmować wspólne działania w celu:

  • pozyskiwania społecznej akceptacji dla działań związanych z wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • upowszechniania działalności publicystycznej, naukowej na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, logistyki i transportu;
  • kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji osiągnięć WBNiL, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i CRB;
  • wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, procesów logistycznych i transportu;
  • zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli oraz edukacji proobronnej polskiego społeczeństwa;
  • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć WBNiL i WSOSP oraz CRB.