Akademia Obrony Narodowej – dokumentacja projektowo-wykonawcza – czerwiec 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Akademii Obrony Narodowej sporządziła dokumentację projektowo-wykonawczą dla inwestycji polegającej na „Termomodernizacji budynku dydaktycznego nr 50 na terenie Akademii Obrony Narodowej”.

Zakres zleconych i wykonanych prac obejmował:

 • projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z Konserwatorem Zabytków,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • projekty wykonawcze,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiary robót,
 • kosztorys inwestorski,
 • kosztorys nakładczy,
 • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • harmonogram realizacji robót opracowany w aspekcie technologii wykonywania robót,
 • opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania Inwestycyjnego,
 • analizę porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych.