Akademia Obrony Narodowej – nadzór inwestorki – grudzień 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. sprawowała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej nadzór inwestorki w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad wykonaniem robót budowlanych dwóch sal dydaktycznych w budynku, który jest wpisany do Rejestru zabytków.

Zakres usług obejmował:

 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 2. zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,
 3. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację zamówienia,
 4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
 5. współpraca z nadzorem autorskim,
 6. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawiciela użytkownika
 7. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonywania robót,
 8. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robot, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
 9. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
 10. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
 11. dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
 12. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 13. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawca robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane – 36 miesięcy).