Akademia Obrony Narodowej – nadzór inwestorski – styczeń 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. prowadziła dla Akademii Obrony Narodowej nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą:

„Przebudowa niecki basenowej i podbasenia pływalni krytej z budynku nr 6”.

Nadzorem były objęte branża: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna i elektryczna.

Zakres usług obejmował:

 1. pełnienie nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)
 2. zapoznanie się z dokumentacją techniczna inwestycji,
 3. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
 5. współpracę z nadzorem autorskim,
 6. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
 7. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 8. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 9. rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych,
 10. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót,
 11. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
 12. sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację
 13. dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
 14. organizację oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 15. kontrolę prawidłowości, prowadzenie dziennika budowy i dokonania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 16. potwierdzenie faktycznie wykonania robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.