Akademia Obrony Narodowej – modernizacja i nadzór inwestorski – styczeń 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej nadzór inwestorki przy zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

 • „Modernizacja auli nr 218 i 318 w budynku dydaktycznym na 101”

oraz

 • „Modernizacja budynku 22 w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii Obrony Narodowej”.

Zakres prac obejmował:

 1. pełnienie nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)
 2. protokolarny odbiór dokumentacji projektowej
 3. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
 5. współpracę z nadzorem autorskim,
 6. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
 7. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 8. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 9. rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych,
 10. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót,
 11. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
 12. dokonywanie odbioru zanikających i ulegających zakryciu,
 13. organizację oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 14. kontrolę prawidłowości, prowadzenie dziennika budowy i dokonania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 15. potwierdzenie faktycznie wykonania robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
 16. sprawowanie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.