UM Warszawy Praga Północ – dokumentacja wielobranżowa – styczeń 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga Północ zlecenie:

 • dokumentacja wielobranżowa budowlano-wykonawcza modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do Rejestru zabytków przy ul. Radzymińskiej w Warszawie.

Zakres prac obejmował:

 1. wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej stanu istniejącego,
 2. projekt budowlany projektowo-wykonawczy na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z drenażami otokowymi,
 3. projekt budowlany wykonawczo-architektoniczny modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie przebudowy stropu nad piwnicami, osuszenie stropu i ścian zewnętrznych fundamentowych,
 4. projekt budowlany projektowo-wykonawczy termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu,
 5. projekt budowlany wykonawczy przebudowy zagospodarowania terenu działki z odwodnieniem, budową śmietnika i innych elementów małej architektury,
 6. projekt budowlany wykonawczy przyłącza sieci cieplnej z kanalizacją teletechniczną zgodnie z wytycznymi SPEC,
 7. projekt budowlany wykonawczy zabezpieczenie kabli energetycznych na skrzyżowaniu z przyłączem sieci cieplnej z kanalizacją teletechniczną,
 8. projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego,
 9. projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznej węzła cieplnego,
 10. projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
 11. projekt budowlany wykonawczy instalacji wodno – kanalizacyjnej w węźle cieplnym,
 12. projekt budowlany wykonawczy odwodnienia terenu działki,
 13. projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnej ciepłej wody,
 14. projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz instalacji telefonicznej, TV, instalacji domofonowej,
 15. przedmiar robót do projektu,
 16. kosztorysy inwestorskie,
 17. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla projektantów,
 18. charakterystykę energetyczną budynku,
 19. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.